آیا نشست لویه جرګه عنعنوی ممکن است؟!

11 قوس 1396      2160     اخبار / لیکنی

رهبر حزب اسلامی افغانستان محترم حکمتیار تلاش داشتندرهبران و شخصیت های موثر کہ تعداد ایشان بیست الی سی  نفری می شد با ھم نشست دا شتہ باشند و بر مسائل مھم کشور تبادل نظر کنند، اما عدہ ای مخالفت می کردند و حاضر بہ نشستن با ھم نبودند!!! وقتی لویہ جرگہ با چند ھزار فرد می خواھند نشست داشتہ باشند توافق بر اعضای آن محال خواھد بود،

در حالی که تلاش حکمتیار برای نشست تعداد محدودی با جنجال های از قبیل اینکه کجا بنشینیم، ریاست آن به دوش کی خواهد بود، فلانی نباشد و فلانی باشد، کی بالا و کی پایین می نشینید روبرو بود و ایشان تمام آنرا رفع کرد، ګفت در منزل من نباشد، به اتفاق محلی را برای نشست انتخاب خواهیم کرد، ګفت میز ګرد باشد و همه یکسان بنشینیم، ګفت ریاستش را نیز به عهده نمی ګیرم، از پیش اجندای ګفتګو را هم مشخص نمی کنیم وهر آنچه شما لازم داشتید بر همان موضوعات صحبت می کنیم،اجندا را مشترکا مشخص می سازیم، اینکه آیا به مطبوعات بدهیم یا خیر نیز به تصمیم مشترک خواهد بود، حتی برای نشست دوم نیز اجباری نیست در نشست اول مشترکا تصمیم خواهیم ګرفت.

تصور کنید برخی از نمایندګان مردم آنقدر از هم فاصله دارند که حاضر به نشست با شرایط فوق  باهم نیستند؟!! اما حاضرند با هر سفیر کشور بیګانه و مداخلت ګر بنشینند صحبت کنند!!! این نوع موقف ها نه سبب خیر برای خود و نه سبب خیر برای ملت خواهد بود.

حال شعار لویه جرګه را فقط برخی ها زمزمه می کنند، اما باید بدانند که هر تغییر و هر خواست باید و باید با خواست و موافقت همه اطراف صورت ګیرد اګر چنین نباشد یعنی بر جنګ و بی ثباتی پافشاری می کنند و از راه های غیر قانونی حق می طلبند. از انتخابات بیم دارند و باز همچون اجلاس بن می خواهند بین کشورهای قدرت تقسیم شود و ایشانرا سهم دلخواه برسد.

ما در صورتی با لویه جرګه موافق خواهیم بود که همه اطراف با آن موافق باشند، توافق بر شرکت کنندګان و تصمیم ګیرنده ګان موجود باشد، اجندای مشخصی داشته باشد، حق هیچ طرفی پایمال نشود و قانون شکنی نشود و هیچ طرفی بدون در نظر داشت وزن خود خواهان حق بیشتری نباشد.

 

حبیب الرحمن حکمتیار

در صفحات اجتماعی شریک سازید
ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید