ډاکټر عبدالله غلط پوه شوی او پرته له دی چی د حکمتیار وینا واوری ځواب یی ورکړی!!

22 قوس 1396      512     Slider

ډاکټر عبدالله غلط پوه شوی او پرته له دی چی  د حکمتیار وینا واوری ځواب یی ورکړی!!

 حکمتیار وایی هغه حکومت چی په قوم ،سمت او ډلو وویشل شی همیشه ناکام وی،هغه زیاتوی چی حکومت باید صالح افراد وکړی که حتی په یوی ولسوالی هم مربوط وی پروا نه لری.

خو که څوک په دی ټینګار کوی چی حکومت باید په قومونو وویشل شی باید په دی پوه وی چی یواځی د ځدرانو قوم شمیر او هم د دی قوم ساحه له دایکندی او بامیانو ډیره ده او هم له پنجشیر، یعنی ځینی خلک چی په دی ولایاتو مربوط دی دا غیر صحیح غوښتنه لری او محترم حکمتیار هغوی ته سپارښتنه کوی چی دا کار غلط او غیر صحیح دی. که بیا هم ټینګار کوی نو دی مسئلی ته هم توجه ولری چی یواځی د ځدرانو برخه به هم له دوی ډیره وی.

د دی مطلب دا نه ده چی حکمتیار داسی ویش خوښوی،له خبرو په څرګنده معلومیږی، خو ځینی رسنی او کړی مرض لری، غواړی چی قوم پالنی ته لمن ورکړی، هغوی په یو خاص قوم او سمت تړل شوی او دا نه خوښوی چی حکمتیار ملی څیره ولری، ټول کوشش یی دادی چی حکمتیار هم یو سمت پوری مربوط شی او ملی شخصیت و نه لری.ویره لری چی حکمتیار په هر قوم او سمت کی نفوذ لری غواړی په دی منفی تبلیغاتو سره د هغه نفوذ کم کړی.

دا ویدیو حتما وګوری او شریک یی کړی

 

 

نظریات

نظر خود را بنویسید
در صفحات اجتماعی شریک سازید
ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید